© Vinslövs FöreningsAllians. Bild- och textmaterial får endast användas med föreningens medgivande! VINSLÖVS SJÖN  Efter en lång process påbörjades tömningen och restaureringen av sjön den 1 april 2015. Hundratals  var närvarande för att vara med om detta historiska ögonblick! Ingrid Hallefält-Sjöholm har hjälpt oss med faktatexten nedan, Vi kommer följa arbetet med sjön här på sidan genom bilder och i viss mån text. From det att tömningen idag påbörjades fram tills dess att sjön är återställd, det kommer att bli en spännande resa välkomna att följa med! Kort historia om sjön. Tillståndet att skapa sjön gavs till Vinslövs köping i maj 1959. Den 13 december kl. 14.37 stängdes luckorna och sjön började fyllas. Ganska kort tid efter att sjön var klar, rasade dämmet och sjön tömdes snabbt på allt vatten som rusade nerströms. 1973 gjordes en stor rensning av hela sjön. Slam lyftes upp till stora sedimenteringsbassänger vid sopstationen. Slammet fastnade och vattnet fördes i en ränna ner till ån vid Ebbelund. Vissa mindre rensningar har gjorts.  Dessa har främst rört sig om smärre områden. Den sista rensningen från dämmet till ön gjordes i slutet av 90-talet. Bakgrund till projektet att restaurera Vinslövssjön Under många år har Vinslövssjön varit full av vattenpest och grönslick. De inplanterade gräskarparna har försvunnit och i stället har sjön under den senaste tiden fått ett stort bestånd av gräskarp och sutare. Vid ett allmänt möte i 2011, som ordnades av Vinslövsalliansen, ventilerades många synpunkter på Vinslöv och mycket högt prioriterat var att återställa Vinslövssjön. En skrivelse till fritidsnämnden besvarades i september med ett beslut att lämna sjön utan åtgärd och att den istället skulle fungera mer och mer som en reningsanläggning.    Förstudien ett Leaderprojekt Under våren 2012 undersöktes möjligheterna att göra en förstudie som ett Leaderprojekt. I april lämnade vi en projektplan till Leader Lag PH i Hässleholm. I slutet av maj 2013 fick vi slutligen vår ansökan beviljad och tilldelades 128 150 kronor av Leader. Sparbanksstiftelsen i Vinslöv bidrog med 60 000:- Hässleholm bidrag blev olika arbetsinsatser utan ersättning. Konsulter för Kartläggningen var Heléne Annadotter och Johan Forssblad Regito Research Center on Water and Health AB Kurt Hagenrud Förstudien gjordes för att klarlägga möjligheter och kostnader för att restaurera Vinslövssjön. Detta innebar en kartläggning av växtlighet, alger mm, fiskbestånd och fiskarnas hälsa, kemiska tillståndet, sedimentavlagringens omfattning och sammansättning etc. Under arbetets gång upptäcktes att sjön under den senaste tiden fått ett överstort bestånd av karp och sutare. Dessa fiskar kan, om de förekommer i stor mängd, orsaka att vattnet blir grumligt, fosforhalterna ökar, siktdjupet sjunker och växtplanktonmängden ökar. Detta medför att sjön försämras ytterligare och att fosforhalten i utgående vatten från sjön mångdubblas och förs vidare ut i Hanöbukten. Målet för förstudien var att få ett beslutsunderlag för vilken rensning och rening som är möjlig.  LOVA-projektet Restaurera Vinslövssjön  Hässleholms kommun har med rapporten som grund den 15 januari 2015 ansökt om LOVA- projekt då Vinneåns föroreningar har stor påverkan på Helgeå och Hanöbukten. Den 15 maj beviljades vi Lova-bidrag till restaureringen. Hässleholms kommun (tekniska avdelningen) är projektansvarig. Kostnaden beräknas enligt förstudien till 1,8 miljoner kronor. Finansieringen Lova-bidrag 0,9 miljoner Hässleholms kommun 0,6 miljoner Vinslövsalliansen Ideellt arbete 0,3 miljoner med Sparbanksstiftelsen som garant. En successiv avtappning av sjön görs med 2 st rör som sughävert.  När vattnet är avsänkt skall den gamla bäckfåra rensas på sediment och skall sedan leda vattnet genom området under tiden resterande sediment tas bort. Innan rensningen av fåran skall en sedimentfälla anläggas strax innan sjöns utloppslucka där ev. slamflykt kan ha möjlighet att lägga sig. Genom bäckfåran leds vattnet koncentrerat genom området och ut genom bottenluckan i dämmet. Sedimentet skall därefter få lov att torka innan rensningen påbörjas Sedimentet som enligt förundersökning inte beräknas innebära någon föroreningsrisk kommer att läggas på före detta deponin för att förbättra yttäckningen. Ny fiskväg ett tilläggsprojekt där bidrag sökts. Ett nytt omlöp för fiskvandring anläggs vid Vinslövssjöns utlopp under förutsättning att LST- bidrag beviljas. Befintlig laxtrappa används som fundament för den övre delen av omlöpet. Detta slingrar sig öster om ån och ansluter till ån cirka 60 meter från dämmet. Längden blir cirka 110 meter. Naturstenläggs i botten av fiskvägen. Schaktmassorna läggs vid p-platsen om det är möjligt.  Kontaktpersoner för projektet: Erik Gustavsson, erik@egbygg.se, 070-33 55 100, Vinslövsalliansen     Robin Gustavsson, robin.gustavsson@swipnet.se, Vinslövsalliansen       Stefan Nilsson, Stefan.I.Nilsson@hassleholm.se, 0709-81 83 24, HLM kommun   Per Nilsson, Per.Nilsson@hassleholm.se, 0709-81 83 12,HLM kommun LEADERsamverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi) är en metod för utveckling av landsbygden inom EU.Leaderarbetet sker i ett trepartnerskap där den offentliga sektorn, ideella sektorn och den privata sektorn tillsammans beslutar om och genomför projekt. Leaderarbetet bedrivs inom så kallade "Local Action Groups" - LAG- grupper. Vi tillhör LAG PH i Hässleholm. LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt. Syftet med LOVA-bidraget är att få fram lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön, i framtagande av planer för och genomförande av sådana kostnadseffektiva åtgärder som bidrar till minskade mängder av fosfor eller kväve i Östersjön eller Västerhavet, första hand genom att minska belastningen av näringsämnen till havet.